ORGANI SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE ADA

Stalni organi Saveza su:

Ostali organi Saveza su:

SKUPŠTINA SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE ADA

Skupština je najviši organ Saveza. Skupštinu sačinjavaju po jedan predstavnik redovnih članova Saveza (članovi Skupštine), ukupno 2 predstavnika (delegata) pridruženih članova Saveza i 1 predstavnik (delegata) počasnih i pomažućih članova. Predsednik Saveza je predsednik Skupštine po funkciji.

UPRAVNI ODBOR SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE ADA

Upravni odbor čine:

Upravni odbor je imenovan 26.10.2020. godine, na mandatni period od 4 godine.

NADZORNI ODBOR SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE ADA

Nadzorni odbor ima tri člana (Oskar Vaštag, Žolt Agoč, Atila Baranj)

Nadzorni odbor je imenovan 26.10.2020. godine, na mandatni period od 4 godine.

SEKRETAR SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE ADA

Sekretar Sportskog saveza opštine Ada je Etelka Černak, koja je imenovana od strane Upravnog odbora 23.12.2020. godine, na mandatni period od 4 godine.